Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) ujawnionych w niniejszym formularzu jest Vino-Klub.cz s.r.o. z siedzibą w Pradze przy ul. Benediktská 3, 1110 00 Praha 1, spółka prawa czeskiego, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem C 124931.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki Newslettera i nie będą udostępniane innym odbiorcom ani do państw trzecich.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes tj. marketing bezpośredni produktów i usług własnych).
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Podanie danych osobowych jest warunkiem wysyłki Newslettera, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości jego wysyłki.